ForschungPublikationen
Innovative Development of Parallel Robots and Microrobots

Innovative Development of Parallel Robots and Microrobots

Kategorien Zeitschriften/Aufsätze (reviewed)
Jahr 2006
Autoren Hesselbach, J.; Pisla, D.; Raatz, A.; Vaida, C.; Wrege, J.; Burisch, A.
Veröffentlicht in Acta Technica Napocensis, Series: Applied Mathematics and Mechanics, Technical University of Cluj-Napoca, 2006, Vol. 49/V, pp. 15-26
ISSN 1221-5872