InstitutTeamSerhat Ibrahim
Publikationsliste

Publikationen

Patentschriften

  • Herold, S.; Schütz, D.; Fondahl, K.; Raatz, A.; Ibrahim, S.; Ibenthal, J.; Bartling, F. (2020): Gripper device for an object, charging robot having a gripper deviceUS Patent App. 16/977,114
  • Herold, S.; Schütz, D.; Fondahl, K.; Raatz, A.; Ibrahim, S.; Ibenthal, J.; Bartling, F. (2019): Greifvorrichtung für ein Objekt, Laderoboter mit Greifvorrichtung DE 10 2018 104670 A